dziennik elektroniczny

Klasa integracyjnaW klasie integracyjnej może uczyć się maksymalnie dwadzieścia osób, w tym od trzech do pięciu uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni realizują   taki  sam program, jak  pozostali, przy czym  metody i formy pracy są dostosowane do  ich indywidualnych  możliwości  i potrzeb psychofizycznych.

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do naszego liceum odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, rozmowy z Komisją Rekrutacyjną oraz skierowania do klasy integracyjnej. Pozostali adepci podlegają ogólnym warunkom rekrutacji określonym w komunikacie Małopolskiego Kuratora Oświaty.  Wszyscy kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, serdecznością oraz wrażliwością społeczną.

Przedmioty realizowane w klasie integracyjnej w zakresie rozszerzonym:
 • język polski
 • język angielski
 • do wyboru: geografia, biologia, historia.
Przedmiot dodatkowy: podstawy pedagogiki i psychologii.

Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na większości kierunków psychologicznych, pedagogicznych oraz pielęgniarskich na wszystkich krakowskich uczelniach.
 
Uczniowie posiadający orzeczenie PPP mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach rehabilitacji ruchowej, która prowadzona jest przez specjalistę rehabilitacji ruchowej.
 
Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pedagogów, psychologa, logopedy oraz pedagoga specjalnego, a także pielęgniarki i stomatologa.
 
Nasz budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiadamy windę, podjazdy, przystosowane toalety oraz szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się.
 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem oraz by każdy uczeń czuł się w niej dobrze i robił postępy na miarę swoich możliwości. Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach.
 
Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji wobec odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. 
 
Korzyści płynące z integracji:
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka
 • poszukiwanie wciąż nowych, zindywidualizowanych metod pracy
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron
 • młodzież (zarówno pełnosprawna jak i o specjalnych potrzebach) uczy się szacunku, empatii i tolerancji w stosunku do siebie nawzajem
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności
 • przełamywanie izolacji społecznej
 • lepsza możliwość rozpoznawania potrzeb wszystkich uczniów uczestniczących w zespole klasowym
 • zdobywanie  nowych, cennych doświadczeń
 • bliska współpraca z rodzicami.
 
Wymagana dokumentacja: 
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wydaje Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego:
 • dzieci z niedosłuchem i Zespołem Aspergera – Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. 12-412-15-66
 • inne niepełnosprawności – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pod opieką której znajduje się szkoła gimnazjalna ucznia
2. Skierowanie do klasy integracyjnej:
 • W celu uzyskania skierowania należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego specjalnego w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Edukacji przy ul.Stachowicza 18.
 
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Mgr Danuta Synowiec- psycholog
Mgr Marzena Pinkowicz
Mgr Małgorzata Jakóbik
Telefon kontaktowy: 12 648 27 51 wew. 19 
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05